Υ.Α. 1 Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου. 2 Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.

ΡΟΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ SITES