Απόφαση αριθμ .27016/6.6.2017 – ΦΕΚ Β΄ 1975/7.6.2017του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241)»

ΡΟΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ SITES